Đối tượng webpart

Thuộc tính
name (string)
Tên webpart
content (string)
Nội dung webpart

Hàm lấy nội dung webpart

Mô tả

Lấy nội dung webpart từ maimai.vn

Sử dụng
POST api/webpart?c={company}&k={api key}&name={webpart's name}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
name (string)
Tên webpart cần lấy nội dung
Trả về

Nội dung đối tượng webpart

Ví dụ
$.ajax({ url: '//maimai.vn/api/webpart/', data: { c: 'company name', k: 'api key', name: 'webpart name' }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });