Đối tượng order

Thuộc tính
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
description (string)
Ghi chú đơn hàng
agent (int)
Mã đại lý / Chi nhánh
category (int)
Mã danh mục đơn hàng
state (int)
Mã trạng thái khởi đầu của đơn hàng (Xem thông tin tại menu Cài đặt -> Định tuyến -> Hóa đơn bán hàng)
freight (float)
Giá trị tính thêm vào đơn hàng (ví dụ: cước vận chuyển)
taxlist (int)
ID biểu thuế áp dụng cho đơn hàng
country (int)
ID quốc gia
city (int)
ID thành phố
district (int)
ID quận, huyện
address (string)
Địa chỉ giao nhận
cart (string)
Chuỗi chứa thông tin về các mặt hàng trong đơn hàng.
Cấu trúc: {hàng hóa #1}-{Giá}-{Số lượng}&{ID hàng hóa #2}-{Giá}-{Số lượng}
inputType (int)
Kiểu mã hàng hóa trong đặc tính cart. 0: ID; 1: Code

Hàm gửi đơn đặt hàng

Mô tả

Gửi thông tin đơn hàng từ website tới maimai.vn

Sử dụng
POST api/Order
Tham số

Đối tượng order

Trả về

Đối tượng HttpResponseMessage, trong đó HttpResponseMessage.StatusCode là HTTP status code của tác vụ. HttpResponseMessage.Content chứa thông tin lỗi nếu có.

Ví dụ
$.ajax({ url: '//api.maimai.vn/api/order/post', type: "POST", crossDomain: true, data: { c: 'company name', k: 'api key', state: 204, category: 1, agent: 1, freight: 0, inputType: 0, country: {country ID}, city: {city ID}, district: {district ID}, address: '{address}', description: '{description}', cart: '{cart_string}' }, dataType: "html", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });