Đối tượng news

Thuộc tính
id (int)
Mã tin tức
title (string)
Tiêu đề tin tức
description (string)
Ghi chú tin tức
content (string)
Nội dung tin tức
creationDate (date)
Ngày tạo tin tức
recentUpdate (date)
Ngày cập nhật tin tức gần nhất
thumb (string)
Ảnh đại diện
status (int)
Trạng thái tin tức
stickyIndex (int)
Mức độ nổi bật
categoryID (int)
ID danh mục tin tức
categoryName (string)
Tên danh mục tin tức
creatorID (int)
ID người tạo tin tức
creatorName (string)
Tên người tạo tin tức
rels (array)
Danh sách tin tức liên quan

Hàm lấy danh sách tin tức

Mô tả

Lấy danh sách tin tức từ ID của danh mục

Sử dụng
POST api/news?c={company}&k={api key}&category={category}&order={order}&page={page}&pageSize={pageSize}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
category (string)
Mã hoặc đường link thân thiện của danh mục
order (int)
Thứ tự sắp xếp: 0 - theo ngày tháng giảm dần, 1 - theo ngày tháng tăng dần
page (int)
Số thứ tự trang
pageSize (int)
Số tin tức trong 1 trang
Trả về

Danh sách đối tượng news

Ví dụ
$.ajax({ url: '//api.maimai.vn/api/news/', data: { c: 'company name', k: 'api key', category: 1, order: 0, page: 0, pageSize: 20, }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });

Hàm lấy đầu danh sách tin tức trong từng danh mục

Mô tả

Lấy đầu danh sách tin tức từ nhiều danh mục

Sử dụng
POST api/news?c={company}&k={api key}&categories={array of categories}&order={order}&count={count}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
categories (string)
Danh sách mã danh mục
order (int)
Thứ tự sắp xếp: 0 - theo ngày tháng giảm dần, 1 - theo ngày tháng tăng dần
count (int)
Số tin tức trong mỗi danh mục
Trả về

Danh sách đối tượng news

Ví dụ
$.ajax({ url: '//api.maimai.vn/api/news/', data: { c: 'company name', k: 'api key', categories: '1,2,3,4', order: 0, count: 10 }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });

Hàm lấy thông tin chi tiết một tin tức

Mô tả

Lấy thông tin chi tiết tin tức từ maimai.vn

Sử dụng
POST api/news?c={company}&k={api key}&id={news' id}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
id (string)
Mã hoặc đường link thân thiện của của tin tức
relCount (int)
Số tin tức liên quan lấy kèm
Trả về

Đối tượng news

Ví dụ
$.ajax({ url: '//maimai.vn/api/news/', data: { c: 'company name', k: 'api key', id: 2, seoURL: '', relCount: 10 }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });