Thư viện
<script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>

PAGER

Mô tả

Thư viện javascript phân trang dữ liệu lấy từ maimai.vn

Sử dụng
$('.pager').pager({current, total, offset, onChange});
Tham số
current (int)
Trang hiện thời
total (int)
Tổng số trang
offset (int)
Số trang hiển thị bên cạnh trang hiện thời
onChange (function)
Hàm callback được gọi khi thay đổi trang

AGENT

Mô tả

Thư viện javascript lấy dữ liệu chi nhánh/đại lý bán hàng từ maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Chi nhánh hàng hóa

Sử dụng
mAgent.get (options, onSuccess, onError);
Tham số
options (object)
Đối tượng, trong đó company: Tên công ty; apikey: API key
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại

ATTRIBUTE

Mô tả

Thư viện javascript lấy dữ liệu đặc tính từ maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Đặc tính hàng hóa

Sử dụng
mAttribute.get (options, onSuccess, onError);
Tham số
options (object)
Đối tượng, trong đó company: Tên công ty; apikey: API key
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại

CATEGORY

Mô tả

Thư viện javascript lấy dữ liệu danh mục hàng hoá từ maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Danh mục hàng hóa

Sử dụng
mCategory.get (parent, options, onSuccess, onError);
Tham số
parent (int)
Mã danh mục cấp trên của các danh mục cần lấy thông tin
options (object)
Đối tượng, trong đó company: Tên công ty; apikey: API key
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại

PRODUCT

1. Mô tả

Hàm javascript lấy danh sách hàng hoá trong danh mục từ maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Hàng hóa

Sử dụng
mProduct.list (category, attributes, keyword, page, options, onSuccess, onError);
Tham số
category (string)
Mã hoặc đường link thân thiện của danh mục
attributes (array)
Mảng mã kiểu đặc tính
keyword (string)
Từ khoá tìm kiếm
page (int)
Số thứ tự trang
options (object)
 • company (string): Tên công ty
 • apikey (string): API key
 • container (string): ID container template
 • template (string): ID script template
 • mode (int): Kiểu hàng hóa cần lấy thông tin. 1: Nhóm hàng hóa; 2: Hàng hóa; 0: Cả hai
 • agent (int): Mã chi nhánh
 • pricelist1 (int): ID bảng giá mới nhất
 • pricelist2 (int): ID bảng giá cũ
 • sortBy (int): Mã sắp xếp. 1: theo ngày tạo; 2: theo giá mới; 3: theo giá cũ; mặc đinhL theo mã hàng
 • orderBy (int): Chiều sắp xếp. 0: tăng dần; 1: giảm dần
 • pageSize (int): Số mặt hàng trong 1 trang
 • showAvailableOnly (boolean): true: chỉ lấy các mặt hàng có trong kho. false: lấy cả mặt hàng không có trong kho
 • onLoad (function): Hàm callback được gọi trước khi lấy dữ liệu
 • onBeforeDisplay (function): Hàm callback được gọi trước khi hiển thị dữ liệu
 • onCompleted (function): Hàm callback được gọi sau khi hiển thị dữ liệu
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại
2. Mô tả

Hàm javascript lấy danh sách hàng hoá trong một nhóm hàng từ maimai.vn

Sử dụng
mProduct.listByFamily (id, options, onSuccess, onError);
Tham số
id (string)
ID hoặc URL thân thiện nhóm hàng
options (object)
Xem chi tiết
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại
3. Mô tả

Hàm javascript lấy thông tin hàng hoá trong giỏ hàng

Sử dụng
mProduct.listByCart (options, onSuccess, onError);
Tham số
options (object)
Xem chi tiết
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại
4. Mô tả

Hàm javascript lấy danh sách hàng hoá bán chạy từ maimai.vn

Sử dụng
mProduct.listBySale (categoryID, interval, count, options, onSuccess, onError);
Tham số
categoryID (int)
Mã danh mục
interval (int)
Khoảng thời gian (ngày) tính thông tin hàng bán
count (int)
Số mặt hàng trong danh sách
options (object)
Xem chi tiết
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại
5. Mô tả

Hàm javascript lấy danh sách hàng hoá ngẫu nhiên từ maimai.vn

Sử dụng
mProduct.listRandomize (category, showAvailableOnly, count, options, onSuccess, onError);
Tham số
category (string)
Mã hoặc đường link thân thiện của danh mục
showAvailableOnly (bool)
true: Chỉ hiện các mặt hàng có trong kho, false: Hiện toàn bộ
count (int)
Số mặt hàng trong danh sách
options (object)
Xem chi tiết
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại
6. Mô tả

Hàm javascript lấy thông tin chi tiết 1 mặt hàng từ maimai.vn

Sử dụng
mProduct.detail (id, options, relSettings, onSuccess, onError);
Tham số
type (int)
Kiểu hàng hóa cần lấy thông tin. 1: Nhóm hàng hóa; 2: Hàng hóa; 0: Cả hai
id (string)
ID hoặc đường link thân thiện của hàng hoá
options (object)
Xem chi tiết
relSettings (object)
Đối tượng chứa thông tin hàng hoá liên quan, trong đó: container: ID container template; template: ID script template; count: Số hàng hoá liên quan
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại

CART

1. Mô tả

Thêm hàng hoá vào giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.add (pid, price, quantity, callback);
Tham số
pid (int)
ID hàng hoá
price (float)
Giá
quantity (float)
Số lượng
callback (function)
Hàm callback được gọi sau khi thực hiện
2. Mô tả

Xoá hàng hoá khỏi giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.remove (pid, callback);
Tham số
pid (int)
ID hàng hoá
callback (function)
Hàm callback được gọi sau khi thực hiện
3. Mô tả

Xoá toàn bộ giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.clear ();
4. Mô tả

Lấy số mặt hàng trong giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.count ();
5. Mô tả

Lấy tổng số lượng các mặt hàng trong giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.quantity ();
5. Mô tả

Lấy tổng giá trị các mặt hàng trong giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.value ();
6. Mô tả

Thêm đối tượng product vào giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.addJSON (product, callback);
Tham số
product (object)
Đối tượng product
callback (function)
Hàm callback được gọi sau khi thực hiện
7. Mô tả

Xoá đối tượng product khỏi giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.removeJSON (pid, callback);
Tham số
pid (int)
ID hàng hoá
callback (function)
Hàm callback được gọi sau khi thực hiện
8. Mô tả

Lấy danh sách đối tượng product từ giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.getJSON (callback);
Tham số
callback (function (list_of_JSON_products))
Hàm callback được gọi sau khi thực hiện
9. Mô tả

Cập nhật số lượng hàng hoá trong giỏ hàng

Sử dụng
mOrder.updateQuantity (pid, quantity, callback);
Tham số
pid (int)
ID hàng hoá
quantity (float)
Số lượng
callback (function)
Hàm callback được gọi sau khi thực hiện
10. Mô tả

Gửi đơn hàng trong giỏ hàng tới maimai.vn

Sử dụng
mOrder.order (address, description, options, onSuccess, onError);
Tham số
address (string)
Địa chỉ đặt hàng
description (string)
Ghi chú đơn hàng
options (object)
 • company (string): Tên công ty
 • apikey (string): API key
 • inputType (string): Kiểu mã hàng hóa trong đặc tính cart. 0: ID; 1: Code
 • state (int): Mã trạng thái khởi đầu của đơn hàng (Xem thông tin tại menu Cài đặt -> Định tuyến -> Hóa đơn bán hàng)
 • category (int): Mã danh mục đơn hàng
 • agent (int): Mã đại lý / Chi nhánh
 • freight (int): Giá trị tính thêm vào đơn hàng (ví dụ: cước vận chuyển)
 • taxlist (int): ID biểu thuế áp dụng cho đơn hàng
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi khi gửi dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi gửi dữ liệu thất bại

ORDER

Mô tả

Hàm javascript gửi thông tin đơn hàng đến maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Đơn đặt hàng

Sử dụng
mOrder.send (cart, address, description, options, onSuccess, onError);
Tham số
cart (string)
Chuỗi chứa thông tin về các mặt hàng trong đơn hàng.
Cấu trúc: {hàng hóa #1}-{Giá}-{Số lượng}&{ID hàng hóa #2}-{Giá}-{Số lượng}
address (string)
Địa chỉ đặt hàng
description (string)
Ghi chú đơn hàng
options (object)
 • company (string): Tên công ty
 • apikey (string): API key
 • inputType (string): Kiểu mã hàng hóa trong đặc tính cart. 0: ID; 1: Code
 • state (int): Mã trạng thái khởi đầu của đơn hàng (Xem thông tin tại menu Cài đặt -> Định tuyến -> Hóa đơn bán hàng)
 • category (int): Mã danh mục đơn hàng
 • agent (int): Mã đại lý / Chi nhánh
 • freight (int): Giá trị tính thêm vào đơn hàng (ví dụ: cước vận chuyển)
 • taxlist (int): ID biểu thuế áp dụng cho đơn hàng
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi gửi dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi gửi dữ liệu thất bại

NEWS

1. Mô tả

Thư viện javascript lấy danh sách tin tức từ maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Tin tức

Sử dụng
mNews.get (category, page, options, onSuccess, onError);
Tham số
category (string)
Mã số hoặc đường link thân thiện của danh mục
page (int)
Số thứ tự trang
options (object)
 • company (string): Tên công ty
 • apikey (string): API key
 • container (string): ID container template
 • template (string): ID script template
 • order (int): Thứ tự sắp xếp: 0 - theo ngày tháng giảm dần, 1 - theo ngày tháng tăng dần
 • pageSize (int): Số mặt hàng trong 1 trang
 • onLoad (function): Hàm callback được gọi trước khi lấy dữ liệu
 • onBeforeDisplay (function): Hàm callback được gọi trước khi hiển thị dữ liệu
 • onCompleted (function): Hàm callback được gọi sau khi hiển thị dữ liệu
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại
2. Mô tả

Thư viện javascript lấy chi tiết tin tức từ maimai.vn

Sử dụng
mNews.detail (id, options, onSuccess, onError);
Tham số
id (string)
ID hoặc đường link thân thiện của tin tức
options (object)
Xem chi tiết
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi lấy dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi lấy dữ liệu thất bại

FEEDBACK

Mô tả

Hàm javascript gửi thông tin phản hồi đến maimai.vn. Hàm gọi các API cơ sở Phản hồi

Sử dụng
mFeedback.send (title, content, name, email, phone, options, onSuccess, onError);
Tham số
title (string)
Tiêu đề phản hồi
content (string)
Nội dung phản hồi
name (string)
Tên người gửi phản hồi
email (string)
Email người gửi phản hồi
phone (string)
Số điện thoại người gửi phản hồi
options (object)
Đối tượng, trong đó company: Tên công ty; apikey: API key
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi gửi dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi gửi dữ liệu thất bại

CONTACT

Mô tả

Hàm javascript lấy danh sách các thông tin liên hệ. Hàm gọi các API cơ sở Thông tin liên hệ

Sử dụng
mContact.list (options, onSuccess, onError);
Tham số
options (object)
Đối tượng, trong đó company: Tên công ty; apikey: API key
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi gửi dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi gửi dữ liệu thất bại

WEBPART

Mô tả

Hàm javascript lấy nội dung webpart trên maimai.vn. Webpart là những phần hiển thị ít thay đổi trên trang web. Ví dụ: banner quảng cáo, trang giới thiệu... Để quản lý các webpart, trong dịch vụ quản lý maimai.vn bạn vào menu Truyền thông -> Webpart

Sử dụng
mWebpart.get (name, container, onSuccess, onError);
Tham số
name (string)
Tên webpart cần lấy nội dung
container (string)
ID đối tượng HTML dùng để chứa nội dung webpart
options (object)
 • company (string): Tên công ty
 • apikey (string): API key
onSuccess (function)
Hàm callback được gọi gửi dữ liệu thành công
onError (function)
Hàm callback được gọi khi gửi dữ liệu thất bại

ACCOUNT

Mô tả

Hàm javascript để khách hàng đăng ký và quản lý tài khoản trên maimai.vn. Để quản lý các tài khoản khách hàng, trong dịch vụ quản lý maimai.vn bạn vào menu Bán hàng -> Khách hàng

Sử dụng
Đang cập nhật...
Tham số
Đang cập nhật...