Thư viện
<script src="//api.maimai.vn/scripts/jsrender.js"></script>

Jsrender

Mô tả

Engine javascript giúp bạn nhanh chóng và đơn giản trình bày các đối tượng JSON theo mẫu cho sẵn

Tài liệu tham khảo

https://github.com/BorisMoore/jsrender

Ví dụ
<div id="template"></div>

<script id="list" type="text/x-jsrender">
    <div>{{:code}}</div>
    <div>{{:name}}</div>
</script>

<script type="text/javascript">
    $("#list").html($("#template").render(products));
</script>