Đối tượng feedback

Thuộc tính
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
title (string)
Tiêu đề phản hồi
content (string)
Nội dung phản hồi
name (string)
Tên người gửi phản hồi
email (string)
Email người gửi phản hồi
phone (string)
Số điện thoại người gửi phản hồi

Hàm gửi thông tin phản hồi

Mô tả

Gửi thông tin phản hồi từ website tới maimai.vn

Sử dụng
POST api/Feedback
Tham số

Đối tượng feedback

Trả về

Đối tượng HttpResponseMessage, trong đó HttpResponseMessage.StatusCode là HTTP status code của tác vụ. HttpResponseMessage.Content chứa thông tin lỗi nếu có.

Ví dụ
$.ajax({ url: '//api.maimai.vn/api/feedback/post', type: "POST", crossDomain: true, data: { c: 'company name', k: 'api key', title: 'Tiêu đề', content: 'Nội dung', name: 'Tên người gửi', email: 'Email người gửi', phone: 'Số ĐT người gửi' }, dataType: "html", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });