Đối tượng contact

Thuộc tính
id (int)
ID thông tin liên hệ
title (string)
Chức danh thông tin liên hệ
detail (array of ContactDetail)
Danh sách các phương thức liên hệ (điện thoại, emai, chat...)

Đối tượng contactdetail

Thuộc tính
type (int)
Kiểu phương thức liên hệ. 1: YahooMessenger; 2: Skype; 3: Facebook; 4: Twitter; 5: GooglePlus; 6: Email; 7: Website; 8: Phone; 9: Mobile
value (string)
Tên hiển thị của phương thức liên hệ
link (string)
Link kích hoạt phương thức liên hệ

Hàm lấy danh sách liên hệ

Mô tả

Lấy toàn bộ danh sách liên hệ

Sử dụng
POST api/contact?c={company}&k={api key}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
Trả về

Danh sách đối tượng contact

Ví dụ
$.ajax({ url: '//api.maimai.vn/api/contact/', data: { c: 'company name', k: 'api key', }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });