Đối tượng attribute

Thuộc tính
id (string)
Mã đặc tính
name (string)
Tên đặc tính
description (string)
Ghi chú đặc tính
sort (int)
Thứ tự sắp xếp của đặc tính
typeID (int)
Mã loại đặc tính
typeName (string)
Tên loại đặc tính
image (string)
URL hình ảnh của đặc tính

Hàm lấy danh sách đặc tính

Mô tả

Lấy danh sách đặc tính hàng hóa từ maimai.vn

Sử dụng
POST api/attribute?c={company}&k={api key}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
Trả về

Danh sách đối tượng attribute

Ví dụ
$.ajax({ url: '//maimai.vn/api/attribute/', data: { c: 'company name', k: 'api key' }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });