Đối tượng agent

Thuộc tính
id (string)
Mã chi nhánh
name (string)
Tên chi nhánh
fullname (string)
Tên đầy đủ của chi nhánh
description (string)
Mô tả chi nhánh
phone (string)
Số điện thoại chi nhánh
fax (string)
Số fax chi nhánh
website (string)
Website chi nhánh
address (string)
Địa chỉ của chi nhánh

Hàm lấy danh sách chi nhánh

Mô tả

Lấy danh sách chi nhánh từ maimai.vn

Sử dụng
POST api/agent?c={company}&k={api key}
Tham số
c (string)
Tên công ty trên maimai.vn
k (string)
API key cho website
Trả về

Danh sách đối tượng agent

Ví dụ
$.ajax({ url: '//maimai.vn/api/agent/', data: { c: 'company name', k: 'api key' }, dataType: "json", success: function (responseJSON) { //on success }, error: function (jqXHR, tranStatus, errorThrown) { //on error } });