Dữ liệu sử dụng được kết nối với maimai.vn demo

Trong dịch vụ quản lý maimai.vn, bạn chọn menu Truyền thông -> Webpart

Webpart 1
Webpart 2
Mã nguồn
HTML

<div class="demo">
  <div style="float:left">
    <b>Webpart 1</b>
    <div id="webpart1"></div>
  </div>
  <div style="float:right">
    <b>Webpart 2</b>
    <div id="webpart2"></div>
  </div>
  <div style="clear:both"></div>
</div>

Javascript/CSS

<link href="//api.maimai.vn/content/demo.css" rel="stylesheet" />
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>
<script>
var settings = {
  company: 'demo',
  apikey: 'Xwrok26ZNzWDsoow2CUzDrnOScY5aCJrIxlsh3JQjuE%3d'
}

$(document).ready(function () {
  mWebpart.get('banner1', 'webpart1', settings);
  mWebpart.get('tags', 'webpart2', settings);
});
</script>

  

Xem thêm mô tả API