Dữ liệu sử dụng được kết nối với maimai.vn demo

Trong dịch vụ quản lý maimai.vn, bạn chọn menu Cài đặt -> Hàng hóa

Sắp xếp:
Hiển thị:
  Danh mục:

   Đặc tính:

   Giá:
   OK
   Mã nguồn
   HTML
   
   <div class="demo">
     <div class="header">
       <div class="block">
         Sắp xếp:<br />
         <select id="sortBy" onchange="list()">
           <option value="1">Giá: Thấp đến Cao</option>
           <option value="2">Giá: Cao đến Thấp</option>
           <option value="0" selected="selected">Mã hàng</option>
         </select>
       </div>
       <div class="block">
         Hiển thị:<br />
         <select id="showBy" onchange="list()">
           <option value="2">2 sản phẩm</option>
           <option value="4" selected="selected">4 sản phẩm</option>
           <option value="10">10 sản phẩm</option>
         </select>
       </div>
   
       <div class="pager" style="float:right"></div>
       <div style="clear:both;"></div>
     </div>
     <ul class="list" id="plist"></ul>
     <div class="right">
       <b>Danh mục:</b>
       <ul id="category"></ul>
       <br />
       <b>Đặc tính:</b>
       <div id="attribute"></div>
       <br />
       <b>Giá:</b><br />
       <input type="text" id="min-price" style="width:50px" placeholder="Min" />
       <input type="text" id="max-price" style="width:50px" placeholder="Max" />
       <span style="cursor:pointer" onclick="list()">OK</span>
     </div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div class="footer">
       <b>Giỏ hàng:</b>
       <div id="cart-info">
         Mặt hàng: <span id="cart-info-cnt"></span>; Số lượng: <span id="cart-info-qty"></span>; Giá trị: <span id="cart-info-val"></span>.
         <span id="cart-action"><a href="cart">Xem giỏ hàng</a> | <a href="javascript:" onclick="mCart.clear(updateCartInfo)">Xóa</a></span>
       </div>
     </div>
   </div>
   <script id="listTemplate" type="text/x-jsrender">
     <li>
       {{if (type == 1)}}
       <a href="family/{{:seoURL}}"><img src="{{:thumb}}" class="thumb" /></a>
       <div class="code"><a href="family/{{:seoURL}}">{{:code}}</a></div>
       {{else}}
       <a href="product/{{:seoURL}}"><img src="{{:thumb}}" class="thumb" /></a>
       <div class="code"><a href="product/{{:seoURL}}">{{:code}}</a></div>
       {{/if}}
       <div class="name">{{:name}}</div>
       {{if price > 0}}
         {{if (price2 > 0)}}
         <div class="price" title="Giá cũ"><span style="text-decoration:line-through;color:red">{{>~formatNumber(price2)}} VND</span></div>
         {{/if}}
         <div class="price"><b>{{>~formatNumber(price)}}</b> VND</div>
         {{if (type == 1)}}
         <a class="order" href="family/{{:seoURL}}">Chọn phiên bản</a>
         {{else}}
         <a class="order" href="javascript:" onclick="add2Cart({{:id}}, {{:price}}, 1)">Đặt hàng</a>
         {{/if}}
       {{else}}
         <div class="price">- VND</div>
         <a class="order" href="/example/contact">Liên hệ</a>
       {{/if}}
     </li>
   </script>
   
   Javascript/CSS
   
   <link href="//api.maimai.vn/content/demo.css" rel="stylesheet" />
   <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>
   <script src="//api.maimai.vn/scripts/jsrender.js"></script>
   
   <script>
     function formatNumber (str) {
       str += '';
       x = str.split(' ');
       x1 = x[0];
       x2 = x.length > 1 ? ',' + x[1] : '';
       var rgx = /(\d+)(\d{3})/;
       while (rgx.test(x1)) {
         x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ' ' + '$2');
       }
       return x1 + x2;
     }
     $.views.helpers({
       formatNumber: function (str) {
         return formatNumber(str);
       }
     });
   
     var category = '';
     var attributeTypes = [];
     var attributes = [];
     var page = 0;
     var settings = {
       company: 'demo',
       apikey: 'Xwrok26ZNzWDsoow2CUzDrnOScY5aCJrIxlsh3JQjuE%3d',
       container: 'plist',
       template: 'listTemplate'
     }
   
     $(document).ready(function () {
       $('#lmenuitem-13').addClass('active');
   
       //highlight demo code
       $('pre code').each(function (i, block) {
         hljs.highlightBlock(block);
       });
   
       //get categories
       mCategory.get(1, settings, function(categories) {
         if (categories) {
           $('#category').html(buildCategoryTree(categories, 1));
   
           //get products
           category = categories[0].seoURL;
           list();
           updateCartInfo();
         }
       });
     });
     function buildCategoryTree(categories, parent) {
       var html = '';
       for (var i=0; i<categories.length; i++) {
         if (categories[i].parentID == parent && categories[i].id > 1) {
           html += '<li><span onclick="changeCategory(\'' + categories[i].seoURL + '\', this)">';
           html += categories[i].name + ' (' + categories[i].contentCount + ')</span>';
           html += '<ul>' + buildCategoryTree(categories, categories[i].id) + '</ul>';
           html += '</li>';
         }
       }
       return html;
     }
     function changeCategory(id, dom) {
       $('#category li.active').removeClass('active');
       $(dom).parent().addClass('active');
   
       mCategory.detail(id, settings, function(data) {
         //display attributes
         var html = '';
         if (data.attributeTypes) {
           for (var i=0; i<data.attributeTypes.length; i++) {
             html += '<div>' + data.attributeTypes[i].name + ':<br />';
             if (data.attributeTypes[i].attributes) {
               for (var j=0; j<data.attributeTypes[i].attributes.length; j++) {
                 html += '<span onclick="changeAttribute(' + data.attributeTypes[i].id + ', ' + data.attributeTypes[i].attributes[j].id + ', this)">' + data.attributeTypes[i].attributes[j].name + '</span>';
               }
             }
             html += ' [<span onclick="changeAttribute(' + data.attributeTypes[i].id + ', 0, this)" style="padding:0">x</span>]</div>';
           }
         }
         $('#attribute').html(html);
   
         attributeTypes = data.attributeTypes;
       });
       attributes = [];
       category = id;
   
       list();
     }
     function changeAttribute(type, id, dom) {
       //remove all atts of type
       if (0 == id) {
         if (attributes.length > 0) {
           for (var i=0; i<attributeTypes.length; i++) {
             if (attributeTypes[i].attributes) {
               for (var j=0; j<attributeTypes[i].attributes.length; j++) {
                 var index = $.inArray(attributeTypes[i].attributes[j].id, attributes)
                 if (index >= 0 && type == attributeTypes[i].id) {
                   attributes.splice(index, 1);
                   $(dom).siblings('.active').removeClass('active');
                   //break;
                 }
               }
             }
           }
         }
       }
       else {
         var index = $.inArray(id, attributes);
         if (index < 0) {
           attributes.push(id);
           $(dom).addClass('active');
         }
         else {
           attributes.splice(index, 1);
           $(dom).removeClass('active');
         }
       }
       list();
     }
     function list() {
       switch (parseInt($('#sortBy').val())) {
         case 1:
           settings.sortBy = 2;
           settings.orderBy = 0;
           break;
         case 2:
           settings.sortBy = 2;
           settings.orderBy = 1;
           break;
         default:
           settings.sortBy = 0;
           settings.orderBy = 0;
           break;
       }
       settings.pageSize = $('#showBy').val();
   
       var price1 = $('#min-price').val();
       if (price1 && !isNaN(price1)) settings.price1 = parseInt(price1);
       else settings.price1 = 0;
   
       var price2 = $('#max-price').val();
       if (price2 && !isNaN(price2)) settings.price2 = parseInt(price2);
       else settings.price2 = 0;
   
       if (settings.price2 > 0 && settings.price1 > settings.price2) {
         alert('Giá không hợp lệ!');
         $('#min-price').focus();
         return;
       }
   
       mProduct.list(category, attributes, page, settings);
     }
   
     //CART
     function add2Cart(id, price, quantity) {
       if (!mCart.add(id, price, quantity, updateCartInfo)) {
         alert('Không thể thêm mặt hàng này vào giỏ hàng!');
       }
     }
     function updateCartInfo() {
       var cartCnt = mCart.count();
       $('#cart-info-cnt').html(cartCnt);
       $('#cart-info-qty').html(formatNumber(mCart.quantity()));
       $('#cart-info-val').html(formatNumber(mCart.value()));
   
       if (cartCnt > 0) $('#cart-action').show();
       else $('#cart-action').hide();
     }
   </script>
   
     

   Xem thêm mô tả API