Dữ liệu sử dụng được kết nối với maimai.vn demo

Trong dịch vụ quản lý maimai.vn, bạn chọn menu Bán hàng -> Hóa đơn

Tra cứu thông tin hóa đơn:
OK
Hiển thị:
  Mã nguồn
  HTML
  
  <div class="demo">
    <div class="header">
      <div class="block">
        Truy xuất hóa đơn:<br />
        <input type="text" id="order-code" style="width:150px" placeholder="Nhập mã hóa đơn" />
        <span onclick="track($('#order-code').val())" style="cursor:pointer">OK</span>
      </div>
      <div class="block">
        Hiển thị:<br />
        <select id="showBy" onchange="list()">
          <option value="2">2 hóa đơn</option>
          <option value="4" selected="selected">4 hóa đơn</option>
          <option value="10">10 hóa đơn</option>
        </select>
      </div>
  
      <div class="pager" style="float:right"></div>
      <div style="clear:both;"></div>
    </div>
    <ul class="order-list" id="olist"></ul>
    <div class="order-detail " id="odetail"></div>
  </div>
  
  <script id="listTemplate" type="text/x-jsrender">
    <li>
      <div class="code">
        <a href="javascript:" onclick="detail({{:id}})">{{:code}}</a>
      </div>
      <div class="datetime">{{>~formatDatetime(creationDate)}}</div>
      <div class="datetime">{{>~formatDatetime(requiredDate)}}</div>
      <div class="val">{{>~formatNumber(totalValue)}}</div>
      <div class="address">-</div>
      <div class="state" title="{{>~formatDatetime(states[0].creationDate)}}">{{:states[0].stateName}}</div>
    </li>
  </script>
  <script id="trackTemplate" type="text/x-jsrender">
    <li>
      <div class="code">
        <b>{{:code}}</b>
        {{if description}}
        <br />{{:description}}
        {{/if}}
      </div>
      <div class="datetime">{{>~formatDatetime(creationDate)}}</div>
      <div class="datetime">{{>~formatDatetime(requiredDate)}}</div>
      <div class="val">-</div>
      <div class="address">-</div>
      <div class="state" title="{{>~formatDatetime(states[0].creationDate)}}">{{:states[0].stateName}}</div>
    </li>
  </script>
  <script id="detailTemplate" type="text/x-jsrender">
    <div><b>Mã hóa đơn:</b> {{:code}}</div>
    <div><b>Ngày lập:</b> {{>~formatDatetime(creationDate)}}</div>
    <div><b>Yêu cầu:</b> {{>~formatDatetime(requiredDate)}}</div>
    <div><b>Địa chỉ:</b> {{:address}}</div>
    <div><b>Ghi chú:</b> {{:description}}</div>
    {{if states.length > 0}}
    <div style="font-weight:bold;margin-top:10px;">Trạng thái:</div>
    <ul>
      {{for states}}
      <li>{{:stateName}} {{>~formatDatetime(creationDate)}}</li>
      {{/for}}
    </ul>
    {{/if}}
    <div style="font-weight:bold;margin-top:10px;border-bottom:solid 1px #fff">Mặt hàng trong hóa đơn:</div>
    <ul>
      {{for detail}}
      <li>
        <div class="thumb"><a href="product/{{:seoURL}}"><img src="{{:thumb}}" /></a></div>
        <div class="code">{{:code}} <a href="product/{{:seoURL}}">{{:name}}</a></div>
        <div class="price"><b>{{>~formatNumber(price)}}</b></div>
        <div class="quantity">{{>~formatNumber(quantity)}}</div>
        <div class="line-total"><b>{{>~formatNumber(price * quantity)}}</b></div>
      </li>
      {{/for}}
    </ul>
    <div style="font-weight:bold;padding-top:5px;text-align:right;border-top:solid 1px #fff"><b>Tổng:</b> {{>~formatNumber(totalValue)}}</div>
  </script>
  
  Javascript/CSS
  
  <link href="//api.maimai.vn/content/demo.css" rel="stylesheet" />
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>
  <script src="//api.maimai.vn/scripts/jsrender.js"></script>
  <script>
    function formatNumber(str) {
      str += '';
      x = str.split(' ');
      x1 = x[0];
      x2 = x.length > 1 ? ',' + x[1] : '';
      var rgx = /(\d+)(\d{3})/;
      while (rgx.test(x1)) {
        x1 = x1.replace(rgx, '$1' + ' ' + '$2');
      }
      return x1 + x2;
    }
    $.views.helpers({
      formatNumber: function (str) {
        return formatNumber(str);
      },
      formatDatetime: function (date) {
        return date ? mHelper.formatDatetime(date, 'dd/MM/yyyy hh:mm') : '-';
      }
    });
  
    var page = 0;
    var settings = {
      company: 'demo',
      apikey: 'Xwrok26ZNzWDsoow2CUzDrnOScY5aCJrIxlsh3JQjuE%3d'
    }
  
    $(document).ready(function () {
      list();
    });
    function list() {
      settings.pageSize = $('#showBy').val();
  
      mOrder.list(page, settings, onSuccess);
    }
    function onSuccess(page, data) {
      var html = '<li style="margin-bottom:2px">';
      html += '<div class="code"><b>Mã hóa đơn</b></div>';
      html += '<div class="datetime" style="color:black"><b>Ngày lập</b></div>';
      html += '<div class="datetime" style="color:black"><b>Yêu cầu</b></div>';
      html += '<div class="val"><b>Giá trị</b></div>';
      html += '<div class="address"><b>Địa chỉ</b></div>';
      html += '<div class="state"><b>Trạng thái</b></div>';
      html += '</li>';
      html += $('#listTemplate').render(data.orders);
  
      $('#olist').html(html);
      $('.pager').pager({
        current: page,
        total: data.size,
        onChange: function (page) { mOrder.list(page, settings, onSuccess); }
      });
    }
  
    function detail(id) {
      if (!id || isNaN(id) || parseInt(id) <= 0) return false;
  
      mOrder.detail(id, settings, function(data) {
        if (data.order) $('#odetail').html($('#detailTemplate').render(data.order));
        else $('#odetail').html('Không có dữ liệu!');
      });
    }
    function track(code) {
      if (!code) {
        alert('Hãy nhập mã hóa đơn!');
        $('#order-code').focus();
        return;
      }
        
      mOrder.track(code.trim(), settings, function(data) {
        $('#odetail').html('');
        if (data.order) $('#olist').html($('#trackTemplate').render([data.order]));
        else $('#olist').html('Không có dữ liệu!');
      });
    }
  </script>
  
    

  Xem thêm mô tả API