Dữ liệu sử dụng được kết nối với maimai.vn demo

Trong dịch vụ quản lý maimai.vn, bạn chọn menu Truyền thông -> Tin tức

Danh mục:
Sắp xếp:
Hiển thị:
  Mã nguồn
  HTML
  
  <div class="demo">
    <div class="header">
      <div class="block">
        Danh mục:<br />
        <select id="category" onchange="list()">
          <option value="tin-kinh-doanh">Tin kinh doanh</option>
          <option value="tin-cong-nghe">Tin công nghệ</option>
        </select>
      </div>
      <div class="block">
        Sắp xếp:<br />
        <select id="orderBy" onchange="list()">
          <option value="0" selected="selected">Thời gian giảm dần</option>
          <option value="1">Thời gian tăng dần</option>
        </select>
      </div>
      <div class="block">
        Hiển thị:<br />
        <select id="showBy" onchange="list()">
          <option value="2">2 tin</option>
          <option value="4" selected="selected">4 tin</option>
          <option value="10">10 tin</option>
        </select>
      </div>
  
      <div class="pager" style="float:right"></div>
      <div style="clear:both;"></div>
    </div>
  
    <ul class="news-list" id="nlist"></ul>
  </div>
    
  <!--JSRender templates-->
  <script id="listTemplate" type="text/x-jsrender">
    <li>
      <div class="first"><a href="/example/news/{{:seoURL}}"><img src="{{:thumb}}" /></a></div>
      <div class="second">
        <div class="title"><a href="/example/news/{{:seoURL}}">{{:title}}</a></div>
        <div class="datetime">{{>~formatDatetime(creationDate)}}</div>
        {{>~formatString(description, 140)}}
      </div>
    </li>
  </script>
  
  Javascript/CSS
  
  <link href="//api.maimai.vn/content/demo.css" rel="stylesheet" />
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>
  <script src="//api.maimai.vn/scripts/jsrender.js"></script>
  <script>
  $.views.helpers({
    formatString: function (str, length) {
      return str ? (str.length > length ? str.substr(0, length - 3) + '...' : str) : '';
    },
    formatDatetime: function (date) {
      return mHelper.formatDatetime(date, 'dd/MM/yyyy hh:mm');
    }
  });
  
  var page = 0;
  var settings = {
    company: 'demo',
    apikey: 'Xwrok26ZNzWDsoow2CUzDrnOScY5aCJrIxlsh3JQjuE%3d',
    container: 'nlist',
    template: 'listTemplate'
  }
  
  $(document).ready(function () {
    list();
  });
  
  function list() {
    settings.pageSize = $('#showBy').val();
    settings.orderBy = $('#orderBy').val();
  
    mNews.list($('#category').val(), page, settings);
  }
  </script>
  
    

  Xem thêm mô tả API