Dữ liệu sử dụng được kết nối với maimai.vn demo

Trong dịch vụ quản lý maimai.vn, bạn chọn menu Truyền thông -> Tin tức

Tin cùng chuyên mục:
  Mã nguồn
  HTML
  
  <div class="demo">
    <div class="detail" id="ndetail"></div>
  
    <div class="right">
      <b>Tin cùng chuyên mục:</b>
      <ul id="nrels"></ul>
    </div>
    <div style="clear:both"></div>
  </div>
    
  <!--JSRender templates-->
  <script id="detailTemplate" type="text/x-jsrender">
    <h1>{{:title}}</h1>
    <p><a href="/example/newslist/{{:categoryURL}}">{{:categoryName}}</a> | <span class="datetime">{{>~formatDatetime(creationDate)}}</span></p>
    <p>{{:content}}</p>
  </script>
  <script id="relsTemplate" type="text/x-jsrender ">
    <li>
      <div class="name"><a href="javascript:" onclick="detail('{{:seoURL}}')">{{:title}}</a></div>
    </li>
  </script>
  
  Javascript/CSS
  
  <link href="//api.maimai.vn/content/demo.css" rel="stylesheet" />
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>
  <script src="//api.maimai.vn/scripts/jsrender.js"></script>
  <script>
  $.views.helpers({
    formatDatetime: function (date) {
      return mHelper.formatDatetime(date, 'dd/MM/yyyy hh:mm');
    }
  });
  
  var settings = {
    company: 'demo',
    apikey: 'Xwrok26ZNzWDsoow2CUzDrnOScY5aCJrIxlsh3JQjuE%3d',
    container: 'ndetail',
    template: 'detailTemplate',
    onCompleted: onCompleted
  }
  var relSettings = {
    container: 'nrels',
    template: 'relsTemplate',
    count: 3
  }
  
  $(document).ready(function () {
    var id = window.location.pathname.split('/')[3];
    detail(id);
  });
  
  function detail(id) {
    mNews.detail(id, settings, relSettings);
  }
  function onCompleted(data) {
    if (null == data.news) {
      $('.demo').html('<div class="notice">không tìm thấy tin tức!</div>');
    }
  }
  </script>
  
    

  Xem thêm mô tả API