Dữ liệu sử dụng được kết nối với maimai.vn demo

Trong dịch vụ quản lý maimai.vn, bạn chọn menu Truyền thông -> Thông tin phản hồi

Gửi thông tin phản hồi

Mã nguồn
HTML

<div class="demo">
  <form class="form" id="feedback-form" onsubmit="return feedback()">
    <b>Gửi thông tin phản hồi</b><br />
    <input type="text" name="name" id="name" style="width:300px" placeholder="Tên" /><br />
    <input type="text" name="email" id="email" style="width:300px" placeholder="Email" /><br />
    <input type="text" name="phone" id="phone" style="width:300px" placeholder="Điện thoại" /><br />
    <input type="text" name="title" id="title" style="width:300px" placeholder="Tiêu đề" /><br />
    <textarea name="content" id="content" style="width:300px;height:50px" placeholder="Nội dung"></textarea><br />
    <button>Gửi phản hồi</button>
  </form>
</div>

Javascript/CSS

<link href="//api.maimai.vn/content/demo.css" rel="stylesheet" />
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src="//api.maimai.vn/scripts/mget.js"></script>
<script>
var settings = {
  company: 'demo',
  apikey: 'Xwrok26ZNzWDsoow2CUzDrnOScY5aCJrIxlsh3JQjuE%3d'
}

function feedback() {
  if (!$('#name').val()) {
    alert('Hãy nhập tên của bạn!');
    $('#name').focus();
    return false;
  }
  if (!$('#email').val()) {
    alert('Hãy nhập email của bạn!');
    $('#email').focus();
    return false;
  }
  if (!$('#phone').val()) {
    alert('Hãy nhập số điện thoại của bạn!');
    $('#phone').focus();
    return false;
  }
  if (!$('#title').val()) {
    alert('Hãy nhập tiêu đề phản hồi!');
    $('#title').focus();
    return false;
  }
  if (!$('#content').val()) {
    alert('Hãy nhập nội dung phản hồi!');
    $('#content').focus();
    return false;
  }

  mFeedback.sendJSON(mHelper.getFormData($('#feedback-form')), settings, function () {
    $('.demo').html('<div class="notice">Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi!</div>');
  });
  return false;
}
</script>

  

Xem thêm mô tả API